close
چت روم
جوک های جدید و خنده دار
loading...

همه چی اینجاست

جوک های جدید,جوک شهریور 94,جوک های خواندنی,جدیدترین اس ام اس های شهریور 94,عکسهای خنده دار,

fun بازدید : 392 پنجشنبه 19 شهريور 1394 نظرات ()

 

ﺗﻮاﻧﺎ ﺑُﻮَد , ﻫﺮ ﮐﻪ ‘ دارا ‘ ﺑُﻮَد ..... زِ ‘ ﺛﺮوت ‘ دلِ ﭘﯿﺮ , ﺑُﺮﻧﺎ ﺑُﻮَد ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻫﺮ آن اﺑﻠﻪ ﺑﯽ ﺳﻮاد ...... ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﺎن ، ﺑﻪ ﺑﻪ ! ﭼﻪ آﻗﺎ ﺑﻮد

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﺳﻼم داداش

ﺷﻤﺎرﺗﻮ دادم ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎم ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﻬﺖ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ، ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ دارﻩ ، ﻟﻄﻒ ﮐﻦ ﺑﺎﻫﺎش ﺣﺮف ﺑﺰن ﺑﺬار ﺑﺎﻫﺎت درد و دل ﮐﻨﻪ

!!! ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ ازت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﻣﻨﻮ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﯽ

(! ﺳﺘﺎد اﯾﺠﺎد ذوق و روﺣﯿﻪ ﮐﺎذب در ﻣﺮدان)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

:داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ رﺳﯿﺪن

! از ﯾﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن دﯾﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ اﯾﯽ ﻧﺪارﻩ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺤﺶ ﺑﺪی

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

! اﻻن از ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ

! ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﺘﻢ ﻋﺰﯾﺰم

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ زن ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﻣﺮد رو ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﮐﻨﻪ

*

*

!! اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اون ﻣﺮد ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺎﺷﻪ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دﺧﺘﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟

ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟

دﺧﺘﺮ: دﯾـﻮوﻧﻪ ﺷﺪی؟

ﭘﺴﺮ: دﯾـﻮوﻧﻪ ﺷﺪی؟

دﺧﺘﺮ: ﭼـﺮا ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﭘﺴﺮ: ﭼـﺮا ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

دﺧﺘﺮ: دوﺳـﺘﺖ دارم ﻋﺰﯾﺰم

!!! ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﺧﺪا ﮔﺮ ز ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪد دری

! ز رﺣﻤﺖ زﻧﺪ ﻗﻔﻞ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮی

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

: ﻋﻀﻨﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش

!ﻋﺰﯾﺰم اﮔﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ زﻧﮓ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ ﺑﺪون ﻣﻨﻢ... ﭼﻮن ﺷﺎرژ ﻧﺪارم

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﻏﯿﺮ از ﮐﻮدک درون

و ﺧﺮ درون

و ﮐﺮم درون

! ﯾﻪ ﻋﺪد ﺳﮓ درون ﻫﻢ دارﯾﻢ

! ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻩ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

.آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ،ﻗﻄﻌﺎً ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ زدﻩ اﺳﺖ

!..۲ﺑﺎر ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﻮی دﻫﻨﺶ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آی ﺗﯽ دارم

ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎرﺗﯽ دارم

ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ

!ﻣﻦ ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﺎراﻧﺘﯽ دارم

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

:دوﺳﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﻬﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﯿﻠﯿﺴﯽ آﻣﻮزش ﺑﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ

!ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮﻩ his ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺴﺮا ﻫﯿﺰن ﭘﺲ واﺳﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

:ﯾﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻐﺰم رو ﭘﺮﯾﺸﻮن ﮐﺮدﻩ

ﭼﺮا ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻪ، وﻟﯽ ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر از ﺟﻤﻌﻪ دورﻩ؟

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﻓﺮق ﺳﺮت ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

! دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺨﻮرﻩ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ

!وﻗﺖ داری! اﻧﺮژی داری! اﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﺪاری

!ﭘﻮل داری! اﻧﺮژی داری! اﻣﺎ وﻗﺖ ﻧﺪاری

!ﭘﻮل داری! وﻗﺖ داری! اﻣﺎ اﻧﺮژی ﻧﺪاری

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

:ﻣﻨﻄﻖِ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ

!اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درس ﺧﻮﻧﺪی، درِ ﯾﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮن رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯽ"

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رﻓﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎرو ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﻣﯿﺮﯾﺪ داﺧﻞ؟

!ﻣﯿﮕﻢ پ ﻧﻪ ﭘﻪ دﯾﮕﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻮن ﻧﻤﯿﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺑﮕﯿﺪ ﻣﻦ دم در ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﻢ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

...ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﭽﮕﯽ ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮام ﺳﻮال ﺑﻮدﻩ

اﯾﻦ ﭼﻮب ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﺣﻠﻖ ﻣﺮﯾﺾ

ﮐﯿﻢ ﻫﺎش رو ﮐﯽ ﺧﻮردﻩ!؟

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮﻣﻬﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع اﺳﺘﯿﮏ و ژﯾﮕﻮ رو از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﭙﺰی دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻦمطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1258
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 23
 • آی پی دیروز : 66
 • بازدید امروز : 50
 • باردید دیروز : 348
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 2,194
 • بازدید ماه : 12,864
 • بازدید سال : 130,051
 • بازدید کلی : 912,296